INFORMACJA RODO

1 Administrator danych osobowych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługodawca.
2 Cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • Kontaktu telefonicznego oraz przeprowadzenia audytu niezbędnego do przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes stanowi prowadzenie przez administratora działań marketingowych poprzez oferowanie Pani/Panu usługi świadczonej przez  administratora wyrazi Pani/Pan chęć skorzystania z usługi zakupu oraz montażu urządzeń;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes stanowi zawarcie umowy o usługę.
3 Zakres przetwarzanych danych.
 1. W zakresie danych osobowych klientów, administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, telefon, adres zamieszkania oraz informacje składające się na treść formularza kontaktowego objętego potencjalnym lub realizowanym zleceniem przygotowania oferty.
 2. Jeżeli nie jest Pan/Pani osobą, która dostarczyła administratorowi dane kontaktowe, , Pani/Pana dane zostały pozyskane od osoby trzeciej, która przekazała informacje o wstępnym zainteresowaniu ofertą administratorowi.
4 Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Podmiot prowadzący obsługę podatkowo-księgową administratora w zakresie niezbędnym do wypełnienia wszelkich obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 2. Firma współpracująca z administratorem zajmująca się montażem instalacji;
 3. Podmiot świadczący usługi z zakresu obsługi informatycznej i technicznej – wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy zlecenia zawartej z administratorem;
5 Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych, informujemy, iż przysługuje Pani/Panu:
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Pańskich danych osobowych.
6 Dane usługodawcy.
 1. Dane Usługodawcy dostępne są tutaj.
7 Czas przetwarzania danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania negocjacji w zakresie warunków współpracy.
8 Prawo do wniesienia skargi.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9 Profilowanie
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do podjęcia decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
10 Wymóg podania danych
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z oferowanej przez administratora usługi.
  Oświadczam, że zapozanałam/-em się z treścią powyższych informacji, zrozumiałam/-em ich treść, oraz akceptuję je. W przypadku, gdy w przekazanym przeze mnie formularzu pojawią się dane innej osoby, oświadczam, że udostępniłem/am im powyższe informacje.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych:

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę. z siedzibą w Warszawie, w celu przedstawienia oferty.

Skontaktuj się z nami

zamów bezpłatny audyt

Zobacz nas na